Regulamin

REGULAMIN APARTAMENTÓW

Apartamenty Galicja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul..Dworskiego 78

37-700 Przemyśl

tel.kom.+48 787 882 225 lub tel.kom. +48 787 882 225

e-mail:przemysl@apartamentygalicja.pl

www.apartamentygalicja.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług najmu, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Apartamentów oraz stanowi integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również w momencie dokonania rezerwacji, zapłaty zadatku lub całej należności za pobyt w Apartamentach. Dokonując w/w. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu.
 2. Apartamenty prowadzone są na potrzeby świadczenia usług hotelarskich przez Spółkę pod firmą Apartamenty Galicja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu, ul. Aleksandra Dworskiego 78, 37-700 Przemyśl, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod: numerem KRS: 0000744495, NIP: 7952549903, REGON: 380991306.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Apartamentów Galicja znajdujących się w Przemyślu przy ul. Aleksandra Dworskiego 78, 37-700 Przemyśl.
 4. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym Apartamencie, a także na stronie internetowej Apartamentów www.apartamentygalicja.pl

II. ZAKRES USŁUG

 1. Apartamenty świadczą usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. Apartamenty mają obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa; bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu; profesjonalną i uprzejmą obsługę; sprzątanie pokoju i wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy Gość wyrazi takie życzenie; w przypadku wystąpienia usterek w pokoju, które nie będą mogły być usunięte, Apartament dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości – zmienić pokój lub inny w sposób załagodzić zaistniałe niedogodności; sprawną usługę pod względem technicznym.
 3. W przypadku ewentualnych zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych przez Apartamenty usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich , co umożliwi poprawę standardu świadczonych usług.

III. REZERWACJA APARTAMENTU

 1. Rezerwacja Apartamentu następuje po wysłaniu wypełnionego formularza rezerwacji dostępnego na stronie internetowej www.apartamentygalicja.pl bądź po przesłaniu zapytania na adres
  e-mail: przemysl@apartamentygalicja.pl
 2. Po wysłaniu formularza rezerwacji bądź zapytania, Gość otrzymuje, na podany przez niego w formularzu adres e-mail, informacje w postaci potwierdzenia wstępnej rezerwacji, bądź potwierdzenia rezerwacji.
 3. W dokumencie rezerwacji zawarte są wszystkie informacje związane z dokonaną rezerwacją, tj. w szczególności informacje dot. płatności, terminu rezerwacji, planowanej godzinie przyjazdu, terminu wpłaty zadatku lub całej należności za pobyt w Apartamentach.
 4. Zadatek należy wpłacić, we wskazanym terminie, na konto bankowe, podane podczas wstępnej rezerwacji w wysokości:

       30 % całej kwoty za pobyt w przypadku dokonania rezerwacji na minimum  72 h przed przyjazdem;

 1. Dowód potwierdzenia wpłaty zadatku należy przesłać na adres: przemysl@apartamentygalicja.pl Za potwierdzenie wpłaty zadatku uważa się przede wszystkim czytelne dowody wpłaty mające formę elektronicznego potwierdzenia przelewu za pośrednictwem bankowych serwisów internetowych, zeskanowanego dowodu wpłaty lub zdjęcia dowodu wpłaty.
 2. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji zostanie dokonane stosownym mailem wysłanym na wskazany przez Gościa adres, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Apartamentów.
 3. Wpłata zadatku nie podlega zwrotowi i jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz oferty cenowej, która nie podlega zmianie.
 4. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od Apartamentów, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 5. Brak wpłaty zadatku we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.

IV. DOBA HOTELOWA I MELDUNEK

 1. Apartament wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 13:00 ,a kończy o godz11:00 dnia następnego.
 2. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując Apartament, przyjmuje się, że został wynajęty na jedną dobę.
 3. Opuszczenie apartamentu przez klienta odbywa się do godziny 11:00 Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia godziny wyjazdu po wcześniejszym uzgodnieniu osobiście lub  telefonicznie: +48 787- 882- 225 lub.+48 787- 882- 168

3a. Po opuszczeniu apartamentu klient zobowiązany jest przekazać klucze obsłudze.

 1. Nieopuszczenie Apartamentu w planowanym dniu do końca doby hotelowej, równoznaczne jest ze zgodą za zapłatę kolejnej doby.
 2. Życzenia przedłużenia pobytu poza okres wskazany przy rezerwacji, Gość powinien zgłosić, z tym, że Apartament uwzględni życzenia przedłużenia najmu w miarę posiadanych możliwości. Apartament zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nieuregulowania pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 3. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej, a także uiszczenia reszty należności za pobyt gotówką lub okazania dowodu wpłaty całej należności za pobyt w Apartamentach.
 4. W momencie przekazywania Apartamentu, zostaje sporządzony protokół zdawczo/odbiorczy, w którym zawarte są informacje dotyczące stanu i wyposażenia Apartamentu.
 5. Po dokonaniu w/w formalności, Gościowi przekazywane są klucze do Apartamentu. W przypadku zgubienia kluczy Gość ponosi opłatę w wysokości 150 zł.
 6. Gość nie może przekazywać Apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 7. Apartament może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody  a mieniu Apartamentu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracownikach Apartamentu lub innych osobach przebywających w Apartamencie.
 8. Ponadto, Apartament ma prawo do odmowy wydania kluczy bądź nakazu natychmiastowego opuszczenia Apartamentu w przypadku, gdy Gość: nie posiada ważnego dowodu tożsamości; znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających; zachowuje się w sposób agresywny; nie stosuje się do Regulaminu Apartamentu.

V. CISZA NOCNA

 1. W Apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 6.00 rano.
 2. Gość zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego wychowania, dobrosąsiedztwa i zachowania ciszy nocnej obowiązującej w Apartamencie.
 3. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Apartamentu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.
 4. W trakcie ciszy nocnej w Apartamencie mogą przebywać wyłącznie osoby wynajmujące Apartament.

VI. ANULOWANIE I ZMIANA REZERWACJI

 1. W przypadku rezygnacji z rezerwacji przez Gościa, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 2. W przypadku skrócenia pobytu lub rezygnacji z rezerwacji, Gość zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów zarezerwowanych noclegów, jeśli nastąpiło to na krócej niż 72 h przed przyjazdem.
 3. Zmiana rezerwacji możliwa jest wyłączenie po ustaleniu dostępności Apartamentu w innym terminie.

VII. POBYT ZWIERZĄT W APARTAMENCIE

Ze względu na komfort wszystkich Gości, pobyt zwierząt w Apartamencie nie jest akceptowany.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 2. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie Apartamentu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Apartament może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Apartamentu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, oraz do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Apartamentu.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 5. Opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 6. Apartamentowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Apartamentu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ APARTAMENTU

 1. Apartament ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Apartament nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz zwierząt.
 4. Za rzeczy pozostawione w apartamencie firma nie ponosi odpowiedzialności.

X. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. We wszystkich Apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
 2. W Apartamentach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, w szczególności broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 3. Zakazuje się prowadzenia na terenie Apartamentu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 4. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
 5. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę pod firmą Apartamenty Galicja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Apartamencie oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Apartamenty, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku do niniejszego Regulaminu „Ochrona danych osobowych”.

 

Apartamenty Galicja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul..Dworskiego 78

37-700 Przemyśl

tel.kom.+48 787 882 225 lub tel. kom. +48 787 882 225

e-mail:przemysl@apartamentygalicja.pl

www.apartamentygalicja.pl

Znajdź nas na